تلفن تماس

در صورت نیاز به خدمات در هر ساعت از شبانه روز با شماره های

زیردرسراسر تهران تماس بگیرید :

۰۲۱ ۶۶ ۸۹ ۸۰ ۲۰  مرکز

۰۲۱ ۶۶۸ ۴۰ ۷۲۱  جنوب

 

۰۲۱ ۴۴ ۰۰ ۲۰ ۸۳  غرب

 

۰۹۱۲ ۳۰ ۳۰ ۱۱۶  شمال

 

۰۹۱۲ ۶۰ ۹۰ ۷۶۹  شرق

 

مدیریت  ۰۹۳۰۶۰۹۰۷۶۹