تلفن تماس

در صورت نیاز به خدمات در هر ساعت از شبانه روز با شماره های

زیردرسراسر تهران تماس بگیرید :

شمال تهران ۵۰ ۱۰ ۶۳ ۸۸ ۰۲۱

 

جنوب تهران ۶۰ ۵۰ ۷۶ ۵۵ ۰۲۱

  

غرب تهران ۲۰ ۶۰ ۶۰ ۴۴ ۰۲۱

  

شرق تهران ۲۰ ۸۰ ۸۹ ۶۶ ۰۲۱

 

مرکز تهران ۸۳ ۲۰ ۰۰ ۴۴ ۰۲۱

  

۰۹۱۲ ۶۰ ۹۰ ۷۶۹  تماس با سرویسکار

 

مدیریت ۱۱۶ ۳۰ ۳۰ ۰۹۱۲